انجمن دوستداران کودک کرمان

انجمن دوستداران کودک کرمان

ما براين باوريم ساختن جهاني انساني نيازمندعشق بي شائبه احترام و مشاركت فعال اجتماعي است ومتعهديم كه اين ارزش ها را در ميان كودكان ترويج كنيم

دنيازاد

دنيا‌زاد طرح تربیت آموزشگران سوادآموزی عاطفی – اجتماعی در مركز دوستدار كودك مشتاق است. هدف از اجراي اين طرح آن است كه هر فرد باسواد بتواند فرد دیگری درفضای یادگیری عاطفی - اجتماعی را باسواد کند. اين طرح با 30 نفر از دختران 15 سال به بالا آغاز به كار كرده است. برنامه اين طرح 60 ساعت آموزش همراه با كارورزي است.

کارگاه باز آفرینی پیمان نامه حقوق کودک

بر پایه وضعیت کودکان در شرایط دشوار مبتنی بر تجربه زیسته شرکت کنندگان کارگاه آموزشی تحت عنوان «باز آفرینی پیمان نامه حقوق کودک» برای درک بهتر پیمان نامه و تغییرات آن و متناسب سازی آن طراحی شد. اين كارگاه براساس شرایط حضوری يا مجازي شركت كنندگان برگزار می شود. شرکت کنندگان با توافق بر سه اصل اساسی برای همراهی با کودکان یعنی: رازداری، همدلی و شنیدن فعال بر پایه تجربه زیسته خود، فرصت می‌یابند که پیش نویس پیمان نامه ای را براساس نیازها وخواسته های کودکان مذکور تدوین نمایند .

طرح سواد آموزی عاطفی اجتماعی مادر –کودک

سواد عاطفی اجتماعی همان توانایی بیان، درک احساسات و خواندن در مورد احساسات و شرایطی رواني است که بدون نیاز به تقلید و دیکته شدن بدست می‌آید. طرح‌های انجمن دوستداران کودک کرمان که عموما برای کودکان آسیب پذیر، بازمانده ازتحصیل و یا «رمیده» از تحصیل اجرا می‌شوند. همراهی مادر کودک جزیی اساسی از اهداف آموزشی به شمار می‌رود. سواد عاطفی می تواند به کودکان کمک کند که درگیر یادگیری شوند و حضور مادرشان به شوق بیشتر در جهت یادگیری کمک می کند.

آلبوم تصاویر

انتشارات