انجمن دوستداران کودک کرمان

انجمن دوستداران کودک کرمان

ما براين باوريم ساختن جهاني انساني نيازمندعشق بي شائبه احترام و مشاركت فعال اجتماعي است ومتعهديم كه اين ارزش ها را در ميان كودكان ترويج كنيم

با معلمان مشتاق آشنا شوید.

درخشنده حسنی سعدی - معلمان مشتاق و تحقق رویای معلمی؛ صدای خوش آهنگ قصه‌گو از کلاس به گوش می‌رسد. از پنجره نگاهی می‌اندازم. درخشنده پیش‌بندی بر تن دارد. بر روی آن خانه زیبای گلدوزی شده است. عروسک‌های برجسته به آرامی پیش‌بندش حرکت می‌کنند. پانزده کودک با اشتیاق دور او نشسته‌اند.

با معلمان مشتاق آشنا شوید.

راضیه امینی صدایش می لرزد «سایمه ام درخطر است من باید حتما او را هرروز به مدرسه بیاورم.» این صدای نگران و همیشه مراقب راضیه است. معلم جوان مرکز مشتاق، دختر مهاجری که از یک سالگی در ایران زندگی می‌کند.

فعالیت های انجمن دوستداران کودک کرمان در شرایط کرونا

انجمن دوستداران کودک کرمان در شرایط شیوع بیماری کوید-19، صدو پنجاه خانواده را تحت پوشش قرار داده است. از فعالیت های این انجمن در این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آلبوم تصاویر

انتشارات