انجمن دوستداران کودک کرمان

انجمن دوستداران کودک کرمان

ما براين باوريم ساختن جهاني انساني نيازمندعشق بي شائبه احترام و مشاركت فعال اجتماعي است ومتعهديم كه اين ارزش ها را در ميان كودكان ترويج كنيم

طرح هاي انجمن دوستداران كودك

نشريه زن و اجتماع چندي پيش مصاجبه اي را با خانم رويا اخلاص پور مدير مركز دوستدار كودك مشتاق منتشر كرده است. در اين مصاحبه دو طرح "سوادآموزی عاطفی اجتماعی مادر – کودک " و " دنيازاد" معرفي مي شود. مرکز دوستدار کودک مشتاق تحت نظارت انجمن دوستداران کودک کرمان، پانزدهمین سال فعالیت خود را پشت سر می‌گذارد و در طول این سال‌ها برای سوادآموزی و آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان کار و بازمانده از تحصیل تلاش بسیاری نموده است.

دنيازاد

دنيا‌زاد طرح تربیت آموزشگران سوادآموزی عاطفی – اجتماعی در مركز دوستدار كودك مشتاق است. هدف از اجراي اين طرح آن است كه هر فرد باسواد بتواند فرد دیگری درفضای یادگیری عاطفی - اجتماعی را باسواد کند. اين طرح با 30 نفر از دختران 15 سال به بالا آغاز به كار كرده است. برنامه اين طرح 60 ساعت آموزش همراه با كارورزي است.

کارگاه باز آفرینی پیمان نامه حقوق کودک

بر پایه وضعیت کودکان در شرایط دشوار مبتنی بر تجربه زیسته شرکت کنندگان کارگاه آموزشی تحت عنوان «باز آفرینی پیمان نامه حقوق کودک» برای درک بهتر پیمان نامه و تغییرات آن و متناسب سازی آن طراحی شد. اين كارگاه براساس شرایط حضوری يا مجازي شركت كنندگان برگزار می شود. شرکت کنندگان با توافق بر سه اصل اساسی برای همراهی با کودکان یعنی: رازداری، همدلی و شنیدن فعال بر پایه تجربه زیسته خود، فرصت می‌یابند که پیش نویس پیمان نامه ای را براساس نیازها وخواسته های کودکان مذکور تدوین نمایند .

آلبوم تصاویر

انتشارات