مطالعه موردی کودکان کار در شهر کرمان

مطالعه موردی کودکان کار در شهر کرمان

  موضوع: علوم اجتماعی > جامعه شناسی استاد راهنما: سیامک زندرضوی | استاد مشاور: مهدی امیرکافی | پدیدآور: ناهید رحیمی‌پور انارکی پایان‌نامه . دولتی - وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی . 1388 . کارشناسی ارشد

آمارها درباره تعداد کودکانی که در جهان کار می کنند دقیق و روشن نیست . تعداد کل کودکان کارگر در جهان 352 میلیون نفر است و تعداد کو دکان کارگر در ایران به 1 میلیون و 600 هزار نفر می رسد. هدف اصلی این پروژه بررسی چرایی و چگونگی پدید آمدن کودکان کارگر در جامعه و استمرار آن تا زمان حاضر است، اهدف اختصاصی شامل فرایند پیدایش و گسترش کودکان کارگر در جوامع صنعتی از قرن نوزدهم میلادی ، بررسی وضعیت کودکان کارگر در کرمان از قرن نوزدهم میلادی و بررسی وضعیت چگونگی حمایت از کودکان کارگر در ...