بازي و تفكر انتقادي

بازي و تفكر انتقادي

تفکر انتقادی به این معناست که افراد بیاموزند چگونه سوال کنند ؟ چه سوالاتی بپرسند ؟ چگونه استدلال کنند و چه روش استدلالی را بکار بگیرند؟ بیاموزند موضوعات اطراف خود را ، از زاویه دیگری نگاه کنند ، دیدگاه خود را به صورت مطلوبی به دیگران ابراز کنند وپذیرای دیدگاههای دیگران باشند تا تغییر مثبتی ایجاد شود.

نام کتاب : بازی وتمرین تفکر انتقادی پدیدآورند ه : رویا اخلاص پور وجمیله حدادزاده ( انجمن دوستداران کودک کرمان ) ناشر :کرمان ، نشر فانوس، 1390 پشت جلد : تفکر انتقادی به این معناست که افراد بیاموزند چگونه سوال کنند ؟ چه سوالاتی بپرسند ؟ چگونه استدلال کنند و چه روش استدلالی را بکار بگیرند؟ بیاموزند موضوعات اطراف خود را ، از زاویه دیگری نگاه کنند ، دیدگاه خود را به صورت مطلوبی به دیگران ابراز کنند وپذیرای دیدگاههای دیگران باشند تا تغییر مثبتی ایجاد شود.