راهنمای مدیریت بلایا مبتنی بر اجتماعات محلی

راهنمای مدیریت بلایا مبتنی بر اجتماعات محلی

حوادث طبیعی وزیست محیطی به ویژه زلزله ،جامعه انسانی را  همواره مورد تهدید قرار می دهند .آیا راه حل فوری برای کاهش ومدیریت این خطرات وجود دارد ؟ مدیریت اجتماع محلی وشبکه های همسایگی یک تجربه موفق جهانی است . این کتاب به عنوان راهنمای عملی تلاش می کند تا الگوهای مناسب مدیریت وکاهش خطرات را بر پایه تقویت ظرفیت های اجتماع محلی به شما معرفی کند.

نام کتاب : راهنمای مدیریت بلایا مبتنی بر اجتماعات محلی پدیدآورند ه : انجمن دوستداران کودک کرمان گروه همکاران : سیامک زندرضوی ، رویا اخلاص پور ناشر :تهران ، نشر قطره 1388 پشت جلد : حوادث طبیعی وزیست محیطی به ویژه زلزله ،جامعه انسانی را  همواره مورد تهدید قرار می دهند .آیا راه حل فوری برای کاهش ومدیریت این خطرات وجود دارد ؟ مدیریت اجتماع محلی وشبکه های همسایگی یک تجربه موفق جهانی است . این کتاب به عنوان راهنمای عملی تلاش می کند تا الگوهای مناسب مدیریت وکاهش خطرات را بر پایه تقویت ظرفیت های اجتماع محلی به شما معرفی کند.

دانلود