فیلم ها
ماه مهر و بچه هاي مشتاق
ماه مهر و بچه هاي مشتاق
همه بچه هاي مشتاق
همه بچه هاي مشتاق
همه جا مدرسه است و هيچ كجا مدرسه نيست
همه جا مدرسه است و هيچ كجا مدرسه نيست
اين فيلم فيلم خانوادگي ماست- بچه هاي مشتاق
اين فيلم فيلم خانوادگي ماست- بچه هاي مشتاق
نقاشي ارزو ها در پارك
نقاشي ارزو ها در پارك
روياي فردا ، واقعيت امروز
روياي فردا ، واقعيت امروز
زنگ شادي ما
زنگ شادي ما
موسيقي و آموزش
موسيقي و آموزش
زمینمان خاکی اما دلهایمان شاد
زمینمان خاکی اما دلهایمان شاد
هم تفریح هم آموزش
هم تفریح هم آموزش
با مرکز دوستدار کودک مشتاق آشنا شوید
با مرکز دوستدار کودک مشتاق آشنا شوید
نوروز 1400
نوروز 1400
هر دختری شایسته زندگی سالم وآموزش باکیفیت است
هر دختری شایسته زندگی سالم وآموزش باکیفیت است
ر مثل رويا، ش مثل شيرين
ر مثل رويا، ش مثل شيرين
خواندن كلمه،، خواندن جهان
خواندن كلمه،، خواندن جهان