فیلم ها
ماه مهر و بچه هاي مشتاق
ماه مهر و بچه هاي مشتاق
همه بچه هاي مشتاق
همه بچه هاي مشتاق
همه جا مدرسه است و هيچ كجا مدرسه نيست
همه جا مدرسه است و هيچ كجا مدرسه نيست
اين فيلم فيلم خانوادگي ماست- بچه هاي مشتاق
اين فيلم فيلم خانوادگي ماست- بچه هاي مشتاق
نقاشي ارزو ها در پارك
نقاشي ارزو ها در پارك
روياي فردا ، واقعيت امروز
روياي فردا ، واقعيت امروز
زنگ شادي ما
زنگ شادي ما
موسيقي و آموزش
موسيقي و آموزش
زمینمان خاکی اما دلهایمان شاد
زمینمان خاکی اما دلهایمان شاد
هم تفریح هم آموزش
هم تفریح هم آموزش