فعاليت ها

فعاليت ها

1- کارگاههای آموزش تخصصی کاربردی به مربیان کودک

  • · برگزاری کارگاههای آموزشی دوره های مربیگری توسط مدرسان وتسهیلگران انجمن در سطح استان کرمان و خراسان به مدت 15 سال به بیش از 2000 مربی
  • دعوت از کارشناسان وآموزشگران برجسته کارکودک در جهت ارتقا آموزش پیش دبستان وآموزش مربیان کودک
    · معرفی روشها ورویکردهای جدید آموزشی به مدیران ومربیان مهدهای کودک
    · چاپ ونشر 5 کتاب درحوزه آموزش پیش ازدبستان
    · همکاری با نهادهای دولتی وغیردولتی از جمله سازمان بهزیستی ،آموزش وپرورش برای بهبود عملکرد آموزش پیش دبستان

 

2- ترويج پیمان نامه حقوق کودک

ترویج وتحقق پیمان نامه کودک ماموریت اصلی انجمن دوستداران کودک کرمان از هنگام تاسیس تاکنون بوده است و فعالیت های زیر مهمترین برنامه های انجمن به شمار می روند :

· آموزش پیمان نامه حقوق کودک به مربیان ومعلمان درسطح استان

· آموزش پیمان نامه حقوق کودک به روش «بازآفرینی » به مددکاران نیروی انتظامی وروسای کلانتری کرمان

· آموزش وترویج پیمان نامه در مراکز دانشگاهی

· آموزش به والدین درجلسات انجمنهای اولیا ومربیان

· آموزش پیمان نامه حقوق کودک به روش «بازآفرینی » و« پژوهش مشارکتی » به بیش از 600 کودک مهاجر افغان

 

 

3- مرکز آموزشی – پژوهشی مهد سبز

این مرکز همراه با راه اندازی مهد « سبز » ا زسال 84 مجموعه ای فعالیت های پژوهشی و ترویجی را هدایت کرده است

· اجرای پروژه مهد کودک رایگان ونیمه رایگان به مدت ده سال 84-94

· کارآموزی مربیان کودک در پروژه مهد سبز

· پژوهش میدانی برا ی شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل

· اجرای پروژه «خانه مراقبت از مادران وکودکان» با تاکید بر تغذیه سالم ( 300 مادر )

· معرفی کتاب های مناسب وخواندنی کودک ونوجوان و کتابهای آموزشی به والدین از طریق برگزاری نمایشگاههای کوچک کتاب در مدارس ومهدهای کودک ومراکز عمومی شهری ( پروژه یار مهربان )

 

 

4- مرکز دوستدارکودک مشتاق

· سواد آموزی به کودکان بازمانده ازتحصیل ( بیش از 1000 کودک ا زسال 85 تا94 )

· معرفی رویکرد «پژوهش مشارکتی »به عنوان یک روش آموزشی در مقطع ابتدایی

· تدوین 6 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد جامعه شناسی و 40 پایان نامه کارشناسی با تاکید بر کودکان کار وکودکان بازمانده از تحصیل

· جلب حمایت عمومی برای تلاش درجهت به رسمیت شناختن «حق آموزش برای همه کودکان »

 

 

5- پروژه های مشارکتی اجتماع محور

انجمن دوستداران کودک کرمان پس از وقوع زلزله فاجعه بار 5 دی ماه 1382 بم به طور گسترده به ترویج مشارکت جامعه محلی برای بازتوانی وحمایت از کودک پرداخت . و درهمکاری با سازمانهای داخلی وبین المللی در پروژه های شهر سالم ، شهر دوستدار کودک توانست اهمیت این رویکرد را نشان دهد ، حاصل این فعالیتها در 6 کتاب تدوین شده است .( این کتابها از جمله اولین کتابهای تدوین شده در این عرصه هستند )

انجمن در سالهای بعد این تجربه خود را در مراکز مهد سبز ومشتاق وسیعا به کار گرفت . در سال 1388 سازمان بهزیستی کل کشور نیز این روشها را به پروژه های سلامت محور خود پیوند زد . پروژه های زیر حاصل مشارکت وهمکاری انجمن دوستداران کودک و سازمان بهزیستی استان کرمان در گسترش این رویکرد است :

· پروژه حمایت اجتماعی – روانی در مقابله با بلایا طرح محب ( انجمن دوستداران کودک دردو محله امام حسن عسکری وفیروزآباد با این پروژه همکاری کرده است )

· مصون سازی کودکان در برابر سومصرف مواد (کار با بیش 40 مهدکودک در استان )

· پروژه های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد