ريشه هاي كار كودكان و راه حل هاي در در دسترس

ريشه هاي كار كودكان و راه حل هاي در در دسترس

اورپينت ارائه شده در دانشگاه باهنر به مناسب روز جهاني منع كار كودكان در تاريخ بيست و سوم خرداد 95 به همت انجمن‌علمی علوم اجتماعی (دانشجویی )و خیریه بچه های آفتاب مراسمی 

 مساله کار کودکان ،در سه سطح بین المللی، ملی و محلی مورد بررسی قرار گرفته وتقابل نیرو هایی که امکان سوء استفاده از نیروی کار کودکان را فراهم می آورند و نیروهایی که در یک بستر تاریخی و بطور همزمان، بااین مساله مقابله می کنند نشان داده شده است . 

دانلود