همه جا مدرسه است و هيچ كجا مدرسه نيست

همه جا مدرسه است و هيچ كجا مدرسه نيست

اين مقاله در معرفي  مركز دوستدار كودك مشتاق كرمان توسط رويا اخلاص پور كه در سال 94  در نشريه نامه مربي ، موسسه پژوهشي كودكان دنيا به چاپ رسيده است.

  یک کیلومتر که ازمیدان مشتاق دور می شوی به ساختمانی در حاشیه خیابان زریسف می رسی که چشم اندازی به بنای قدیمی قلعه اردشیر در شهرکرمان دارد [1] ، .....در که گشوده می شود تعداد زیادی کودک در دسته های کوچک بر فرشی  سبز درگرداگرد سالن درکنار دختران وپسران جوانی نشسته اند ، قبل از آن درپارک کنار ساختمان نیز این صحنه مشاهد ه می شود . اینجا مرکز دوستدار کودک مشتاق در شهر کرمان است با بیش از 500 کودک در سال 94 ...مدرسه ای برای کودکان بازمانده ازتحصیل که راهی به مدارس رسمی ندارند . سوالی درذهنم می چرخد کی وچگونه چنین جمعی شکل گرفت .    

دانلود