كتاب كار 2 - مركز دوستدار كودك مشتاق

كتاب كار 2 - مركز دوستدار كودك مشتاق

بخوانیم، بنویسیم، فکرکنیم کتاب کار(2)- مرکزدوستدارکودک مشتاق - پاييز 95      تنظيم: رویا اخلاص پور همکارا ن: زهرا قاسم زاده، مریم ضیاءمحمدی، ليلي يحيي زاده صفحه آرایی:  بهار زندرضوی  

دوست و همیار عزیز              سلام ، می دانم که اکنون سواد خواندن ونوشتن را فراگرفته ای وخیلی مشتاق خواندن مطالب جذاب و بامزه هستی ، دوست داری بخوانی و دنیا را با کلمات کشف کنی واز آن مهم تر دوست داری کشفیات خود را بنویسی وثبت کنی وبه دیگران بدهی تا آنها را بخوانند و لذت ببرند.   بخوانیم، بنویسیم، فکرکنیم کتاب کار(2)- مرکزدوستدارکودک مشتاق - پاييز 95      تنظيم: رویا اخلاص پور      تنظيم: رویا اخلاص پور همکارا ن: زهرا قاسم زاده، مریم ضیاءمحمدی، ليلي يحيي زاده صفحه آرایی:  بهار زندرضوی  مرك

دانلود