بررسی ساز و کارهای تضعیف پدر سالاری پژوهش مشارکتی

بررسی ساز و کارهای تضعیف پدر سالاری پژوهش مشارکتی

بررسی ساز و کارهای تضعیف پدر سالاری پژوهش مشارکتی با دختران مهاجراز کشور افغانستان در مرکز دوستدارکودک مشتاق 1394 نویسندگان: لیلا محمودی ، زهرا قاسم زاده ، سیامک زندرضوی ، کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی - 1394 کلیدواژه: مرکز دوستدار کودک مشتاق ، دختران مهاجر از کشور افغانستان ، تضعیف پدرسالاری ، توانمندی زنان کرمان  

چکیده: حضور افغان ها در ایران ، از بیش از سه دهه پیش، به دلایل گوناگون از جمله جنگ های داخلی و تهاجم نیرو های خارجی تحترهبری آمریکا به این کشور بوده است. افغان در سه موج مهاجرتی به ایران وارد شده اند. با این که مهاجرت های موج اول در سیوچند سا ل پیش به دلایلی گوناگون از جمله قانون آموزش اجباری کودکان به ویژه دختران بوده است، یکی از دلایل مهاجرتهای خانواده ها در دوره های بعدی ، منع آموزش دختران به ویژه در زمان طالبان بوده است.کاستلز معتقد است که در عصر جدید چند پدیده مرتبط باعث تضعیف قدرت پدرسالاری شده است. از جمله این دلایل امکانآموختن سواد ، دسترسی به دانش وکنترل باروری وفاصله گذاری میان زمان تولد فرزندان ،حضور زنان در کارهای درآمدزا واشتغال آنان، و آشنایی با ایده های برابر حقوقی با مردان به علت گسترش ارتباطات است که به درجه ای قدرت چانه زنان را درمقابل مردان را افزایش داده است. وپایه های پدرسالاری متکی به کنترل همه جانبه زنان را تضعیف کرده استاین پژوهش در مرکز دوستدار کودک مشتاق وابسته به مرکز دوستدار کودک مشتاق کرمان در شهر کرمان ، که پژوهش عملیمشارکتی به عنوان یک روش رویکرد در پنج سال گذشته در آنجا درحال اجرا است، انجام شده است. برای یافتن پرسش هایپژوهش ، با 11 دختر مهاجر از افغانستان که از نسل سوم مهاجر به ایران هستند مصاحبه عمیق انجام شده است. یافته هایپژوهش نشان می دهد که بر اساس ابعاد توانمندی زنان که شامل وضعیت اجتماعی، استقلال مالی، جایگاه در خانواده و اشتغالزنان است؛ پدرسالاری به درجه ای تضعیف گشته است. اما همچنان چگونگی این تضعیف و پیامدهای آن سوالی است که نیازمندپژوهش های بیشتر است.