پرونده انجمن دوستداران کودک کرمان

پرونده انجمن دوستداران کودک کرمان

گزارش مستند سازی فعالیتهای انجمن دوستداران کودک کرمان هم اکنون دردسترس عموم قرار گرفته  است برای مشاهده فایل را  بازکنید 

گزارش در سال 1394 تهیه شده است ودرآن با فعالان وموسسان انجمن در مورد روند شکل گیری  انجمن مصاحبه انجام شده است 

دانلود