از آسیب پذیری تا رهایی :نیازها وحقوق زنان قبل وبعد

از آسیب پذیری تا رهایی :نیازها وحقوق زنان قبل وبعد

تجربیات نشان می دهد که برنامه ی آماده سازی درمقابل بلایا( شامل مراحل آمادگی ،امداد وبازسازی ) بدون داشتن یک رویکرد جنسیتی نمی تواند به اهداف خود برسد . این برنامه نیازمند فعالیتهای زنان برای تغییر در شرایط آسیب پذیری واستفاده ازظرفیتهای جامعه است . بهترین نقشه های GIS، بهترین برنامه های تخصصی درمواجهه با خطرات اضطراری ، فرهیخته ترین دانشمندان و فعال ترین دولت ها نمی توانند مردم را ایمن کنند . راههای ایمن زیستن درمحیطهای پرحادثه بایستی از طریق کار سخت درمحیط محلی وبا تلاش همگام مردان وزنان بدست می آید .

نام کتاب : از آسیب پذیری تا رهایی :نیازها وحقوق زنان قبل وبعد از وقوع بلایای طبیعی پدیدآورند ه : رویا اخلاص پور ، سیامک زندرضوی وگیتا صالحی ( انجمن دوستداران کودک کرمان ) ناشر :تهران ، نشر قطره 1389 پشت جلد : تجربیات نشان می دهد که برنامه ی آماده سازی درمقابل بلایا( شامل مراحل آمادگی ،امداد وبازسازی ) بدون داشتن یک رویکرد جنسیتی نمی تواند به اهداف خود برسد . این برنامه نیازمند فعالیتهای زنان برای تغییر در شرایط آسیب پذیری واستفاده ازظرفیتهای جامعه است . بهترین نقشه های GIS، بهترین برنامه های تخصصی درمواجهه با خطرات اضطراری ، فرهیخته ترین دانشمندان و فعال ترین دولت ها نمی توانند مردم را ایمن کنند . راههای ایمن زیستن درمحیطهای پرحادثه بایستی از طریق کار سخت درمحیط محلی وبا تلاش همگام مردان وزنان بدست می آید .

دانلود