دستها برای کتک زدن نیستند

دستها برای کتک زدن نیستند

کودکان کارهای سازند ه وجالبی راکه می توانند با استفاده ازدستانشان انجام دهند آموخته وتمرین می کنند.آنها می آموزند که برای اجتناب ازکتک زدن به وسیله نقاشی ، بالاوپایین پریدن ، صحبت کردن درباره احساسات و....چاره اندیشی کنند.  این کتاب شامل بخشهایی برای بزرگسالان است که ایده هایی را برای بحث وگفتگو وفعالیتهایی را برای باهم بودن طرح می کند.

  نام کتاب : دستها برای کتک زدن نیستند   نویسنده : مارتین آغاسی ،مترجم : مهرا چلیلی ناشر :کرمان، 1391 با همکاری انجمن دوستداران کودک کرمان کودکان کارهای سازند ه وجالبی راکه می توانند با استفاده ازدستانشان انجام دهند آموخته وتمرین می کنند.آنها می آموزند که برای اجتناب ازکتک زدن به وسیله نقاشی ، بالاوپایین پریدن ، صحبت کردن درباره احساسات و....چاره اندیشی کنند.  این کتاب شامل بخشهایی برای بزرگسالان است که ایده هایی را برای بحث وگفتگو وفعالیتهایی را برای باهم بودن طرح می کند.