حل مسئله ورشدیکپارچه کودکان

حل مسئله ورشدیکپارچه کودکان

کودکان نیز  دائما درحال حل مسائلی هستند که برخواسته از بازی  هایشان است ویا در زندگی روزانه با آن روبرویند . همانطور که با مردم یاموادمختلف تعامل می کنند ،اهداف خود را پایه گذاری کرده وراه حل ها راامتحان می کنند . برای بدیهی است که توانایی حل مسئله را ساده بپنداریم زیرا درمتن زندگی ما تنیده شده است اما مانند هر مهارت دیگری نیاز به تمرین دارد ویک مرکز مراقبت ازکودکان خردسال بهترین مکان برای پرورش توانایی های حل مسئله می باشد.

  نام کتاب : حل مسئله ورشدیکپارچه کودکان ( یادگیری از طریق بازی) ترجمه وبازنویسی : مهرا جلیلی ( انجمن دوستداران کودک ) ناشر :کرمان، 1392 فانوس کودکان نیز  دائما درحال حل مسائلی هستند که برخواسته از بازی  هایشان است ویا در زندگی روزانه با آن روبرویند . همانطور که با مردم یاموادمختلف تعامل می کنند ،اهداف خود را پایه گذاری کرده وراه حل ها راامتحان می کنند . برای بدیهی است که توانایی حل مسئله را ساده بپنداریم زیرا درمتن زندگی ما تنیده شده است اما مانند هر مهارت دیگری نیاز به تمرین دارد ویک مرکز مراقبت ازکودکان خردسال بهترین مکان برای پرورش توانایی های حل مسئله می باشد.