من يك دانشمند هستم

من يك دانشمند هستم

کودکان خردسال اغلب دانشمند نامیده می شوند. تمایل آنها به کنجکاوی ، بررسی محیط ، سوال  پرسیدن وساختن فرضیه درمورد این که جهان چگونه است وعلم چگونه سااخته می شود، زمینه ای عالی برای افزایش یادگیری وآمادگی تحصیلی ایجاد می کند.

نام کتاب : من یک دانشمند هستم : آموزش مفاهیم علمی به کودکان( ویژه والدین ومربیان کودک ) پدیدآورند ه : مهرا جلیلی ( انجمن دوستداران کودک کرمان ) ناشر :تهران ، نشر قطره 1391 پشت جلد :کودکان خردسال اغلب دانشمند نامیده می شوند. تمایل آنها به کنجکاوی ، بررسی محیط ، سوال  پرسیدن وساختن فرضیه درمورد این که جهان چگونه است وعلم چگونه سااخته می شود، زمینه ای عالی برای افزایش یادگیری وآمادگی تحصیلی ایجاد می کند.