با قصه گويي مهارت زندگي را تمرين كنيم

با قصه گويي مهارت زندگي را تمرين كنيم

تفکر انتقادی به این معناست که افراد بیاموزند چگونه سوال کنند ؟ چه سوالاتی بپرسند ؟ چگونه استدلال کنند و چه روش استدلالی را بکار بگیرند؟ بیاموزند موضوعات اطراف خود را ، از زاویه دیگری نگاه کنند ، دیدگاه خود را به صورت مطلوبی به دیگران ابراز کنند وپذیرای دیدگاههای دیگران باشند تا تغییر مثبتی ایجاد شود.

  نام کتاب : باقصه گویی مهارتهای زندگی راتمرین کنیم   پدیدآورند ه : مهرا جلیلی وگروه همکاران  ( انجمن دوستداران کودک کرمان ) ناشر :کرمان ، انجمن دوستداران کودک کرمان، 1390 پشت جلد :قصه گفتن توانایی های ما را به یادمان می آورد . این توانایی که قادریم بدون تکیه به ابزارهای بیرونی راهی برای ارتباط ، شادی وآموختن بیابیم . نام کتاب : بازی وتمرین تفکر انتقادی پدیدآورند ه : رویا اخلاص پور وجمیله حدادزاده ( انجمن دوستداران کودک کرمان ) ناشر :کرمان ، نشر فانوس، 1390 پشت جلد : تفکر انتقادی به این معناست که افراد بیاموزند چگونه سوال کنند ؟ چه سوالاتی بپرسند ؟ چگونه استدلال کنند و چه روش استدلالی را بکار بگیرند؟ بیاموزند موضوعات اطراف خود را ، از زاویه دیگری نگاه کنند ، دیدگاه خود را به صورت مطلوبی به دیگران ابراز کنند وپذیرای دیدگاههای دیگران باشند تا تغییر مثبتی ایجاد شود.