با قصه گويي مهارت زندگي را تمرين كنيم

با قصه گويي مهارت زندگي را تمرين كنيم

كتابي كه پيش روداريد با هدف آموزش برخي مهارت هاي زندگي از طريق قصه گويي تهيه شده است. اين كتاب با مراقبان كودك به شيوه اي هدفمند قصه گويي را تمرين مي كند و از طريق ساخت ارتباطي موثر آن ها را در انتقال اهداف تربيتي شان ياري مي رساند.

هدف كتاب حاضر اين است كه به والدين و مراقبان اطمينان دهد كه همه مي توانيم قصه بگوييم و همه ماجراهاي روزانه مي توانند دستمايه قصه هاي جذاب و موثر براي گفتن به كودك باشند. براي اين كه قصه گويي بهتري باشيد؛ قصه هاي بيشتري بخوانيد، به كودكان فعالانه تر گوش دهيد و از دل حرف هايشان مسائل آن ها را كشف كنيد و به شيوه اي خلاق با آن داستاني بپروانيد. به ياد داشته باشد قصه نبايد حاوي سرزنش، دستور نصيحت و ... به كودك باشد. فرايند قصه اگر درست طراحي شود به كودك كمك مي كند تا مسئله و راه حل ها را درون آن ببيند.