چایگاه آموزش در مدیریت بلایا

چایگاه آموزش در مدیریت بلایا

مهم ترین گام برای کاهش بلایای طبیعی وایجاد یک روحیه پیشگیری محور ، ظرفیت سازی درمیان مردمی است که در این برنامه شرکت می کنند . بنابراین آموزش ،موضوعی اساسی در برنامه های اجتماع محور به شمار می رود . روشهای آموزشی در این برنامه ها نمی تواند روشهای یکسویه وصرفا منتقل کننده اطلاعات باشد . این برنامه ها نیازمند روشهایی است که بتواند فرآیند آموزشی مبتنی بر بر ابری واندیشه ورزی را برای تغییر شرایط نامطلوب رهبری کند.

نام کتاب : چایگاه آموزش در مدیریت بلایا پدیدآورند ه : انجمن دوستداران کودک کرمان ناشر :تهران ، نشر قطره 1388 پشت جلد : مهم ترین گام برای کاهش بلایای طبیعی وایجاد یک روحیه پیشگیری محور ، ظرفیت سازی درمیان مردمی است که در این برنامه شرکت می کنند . بنابراین آموزش ،موضوعی اساسی در برنامه های اجتماع محور به شمار می رود . روشهای آموزشی در این برنامه ها نمی تواند روشهای یکسویه وصرفا منتقل کننده اطلاعات باشد . این برنامه ها نیازمند روشهایی است که بتواند فرآیند آموزشی مبتنی بر بر ابری واندیشه ورزی را برای تغییر شرایط نامطلوب رهبری کند.