2  كارگاه هاي آموزشي

كارگاه هاي آموزشي

كارگاه رويكرد پروژه اي
كارگاه آموزشي مربيان كودك
كارگاه مسائله يابي مشاركتي براي جمعيت طلوع بي نشان
كارگاه مسائله يابي مشاركتي براي جمعيت طلوع بي نشان
كارگاه مسائله يابي مشاركتي براي جمعيت طلوع بي نشان
كارگاه مسائله يابي مشاركتي براي جمعيت طلوع بي نشان
كارگاه مسائله يابي مشاركتي براي جمعيت طلوع بي نشان
كارگاه مسائله يابي مشاركتي براي جمعيت طلوع بي نشان
كارگاه آموزشي مربيان كودك
كارگاه آموزشي مربيان كودك
كارگاه آموزشي مربيان كودك
كارگاه آموزشي مربيان كودك
كارگاه آموزشي مربيان كودك
كارگاه اموزشي اصول پایه آموزشی دبستان
كارگاه اموزشي اصول پایه آموزشی دبستان
كارگاه اموزشي اصول پایه آموزشی دبستان
كارگاه اموزشي اصول پایه آموزشی دبستان
كارگاه رويكرد پروژه اي
كارگاه رويكرد پروژه اي
كارگاه رويكرد پروژه اي
كارگاه رويكرد پروژه اي
كارگاه رويكرد پروژه اي
كارگاه ديدبان حقوق كودك
كارگاها ديدبان حقوق كودك
كارگاه ديدبان حقوق كودك
كارگاه ديدبان حقوق كودك
کارگاه باز آفرینی پیمان نامه حقوق کودک
كارگاه سواد آموزي با آقاي صياحي