كارگاه هاي آموزشي رویکرد پروژه ای در رفسنجان

كارگاه هاي آموزشي رویکرد پروژه ای در رفسنجان

کارگاه آموزشی یادگیری  مبتنی بر پروژه به تسهیل گری خانم  مهرا جلیلی  در دو دوره برگزار گردید که در دوره دو روزبرگزار شد. تعداد ۷۰ مربی در پیش دبستانی شکوفه های نورشهرستان رفسنجان شركت كردند.

کارگاه آموزشی یادگیری  مبتنی بر پروژه به تسهیل گری خانم  مهرا جلیلی  در دو دوره برگزار گردید که هر دوره دو روز شانزده و هفده مهر ماه و تاريخ هاي بيستم و بيست و هفتم مهر ماه برگزار شد. تعداد ۷۰ مربی شرکت کردند این کلاسها در پیش دبستانی شکوفه های نورشهرستان رفسنجان تشکیل گردید .  نظر به استقبال مربيان مهدهاي كودك ازاين رويكرد آموزشي در كرمان، انجمن درطي دو جلسه كه در تاريخ بيستم و بيست و هفتم مهرماه مجدد در شهرستان رفسنجان اقدام به برگزاري دوره كردند. هم اكنون جلسه اول به اتمام رسيده و جلسه دوم اين دوره پنج شنبه (بيست هفتم مهرماه ) به تسهيلگري خانم مهرا جليلي مدير مهد مهرآيين كرمان اجرا مي شود.