پرونده انجمن دوستداران کودک کرمان

پرونده انجمن دوستداران کودک کرمان

گزارش مستند سازی فعالیتهای انجمن دوستداران کودک کرمان  هم اکنون در دسترس عموم قرارگرفته است  وبرای دسترسی به آن به قسمت انتشارات سایت مراجعه کنید   

گزارش مستند سازی فعالیتهای انجمن دوستداران کودک کرمان  درسال 1394 تهیه شده است. این گزارش  شامل مجموعه مصاحبه  ای با  تعدادی از فعالان انجمن از ابتدا تا کنون  است  و  به معرفی روند شکل گیری انجمن دوستداران کودک کرمان و پروژه ها ی انجام شده می پردازد. این گزارش هم اکنون در دسترس عموم قرارگرفته است  وبرای دسترسی به آن به قسمت انتشارات سایت مراجعه کنید