معرفی رویکرد پژوهش مشارکتی در فضاهای آموزشی روستایی

معرفی رویکرد پژوهش مشارکتی در فضاهای آموزشی روستایی

تسهیلگران دوستداران کودک کرمان در مدرسه مزرعه مهر در ارزوییه  یک دوره آموزش کوتاه یک روزه بامشارکت کودکان ومعلم و کارکنان مرکز مهر برگزار کردند . دراین دوره کودکان به عنوان تسهیل گر همراهان رابه بازدید مکانهای جالب بردند و برمبنای پرسشگری موضوعات متفاوتی را برای کلاس طرح کردند. رویکرد پژوهش مشارکتی یک رویکرد فعال یادگیری است که درآن معلم ودانش آموز نقشهای برابری دارند وسعی می کنند محیط اطراف خود را بررسی کرده وموضوعات جالب علمی واجتماعی را که تمایل به یادگیری آنها دارند استخراج کنند .

تسهیلگران دوستداران کودک کرمان در مدرسه مزرعه مهر در ارزوییه  یک دوره آموزش کوتاه یک روزه بامشارکت کودکان ومعلم و کارکنان مرکز مهر برگزار کردند . دراین دوره کودکان به عنوان تسهیل گر همراهان رابه بازدید مکانهای جالب بردند و برمبنای پرسشگری موضوعات متفاوتی را برای کلاس طرح کردند. رویکرد پژوهش مشارکتی یک رویکرد فعال یادگیری است که درآن معلم ودانش آموز نقشهای برابری دارند وسعی می کنند محیط اطراف خود را بررسی کرده وموضوعات جالب علمی واجتماعی را که تمایل به یادگیری آنها دارند استخراج کنند . هم اکنون مدارس و مراکز غیردولتی دیگری نیز متقاضی این دوره هستند.وهم اکنون در یک  فضای فرهنگی در شرف آباد نیز برگزار می شود