آغاز طرح آموزش توامان مادر وکودک درمرکز دوستدارکودک مشتاق

آغاز طرح آموزش توامان مادر وکودک درمرکز دوستدارکودک مشتاق

مرکز مشتاق  برنامه سال آینده خود را با محوریت ( مادران ) وآموزش همراه باکودک  اعلام کرد . 

مرکز مشتاق برنامه سال آینده خود را با محوریت ( مادران ) وآموزش همراه با کودک اعلام کرد . تجربیات 14 ساله انجمن دوستداران کودک نشان می دهد که حضور مادران درکنار فرزندان می تواند یادگیری کودک را پایدارتر کند وهمراهی کودک با مادر نیز می تواند فرآیند سوادآموزی مادران جوان را تسریع کند . درعین حال به ارتقا بهداشت وروابط متقابل درون خانه کمک کند یکی از اهداف اصلی این برنامه بهبود برنامه غذایی خانواده است که درشرایط دشوار اقتصادی کیفیت آن به شدت کاهش می یابد . برنامه غذای سالم سالهاست که توسط انجمن دوستداران کودک کرمان در گروههای کوچک شهری وروستایی معرفی و آموزش داده می شود . خانم درحشنده حسنی سعدی تسهیلگر این پروژه مادرانه این برنامه را پیش برده است .