کودکان وشادی روزی که کارکودک محو شود

کودکان وشادی روزی که کارکودک محو شود

روزجهانی منع کارکودک به تدبیر شهرداری کرمان وسازمانهای غیردولتی در پارک مادر باحضور حداقل 120 کودک برگزار شد . انجمن دوستداران کودک ، انجمن آقتاب ، مهرآوید ،مهرگستر کرمان و گروههای تسهیل گری شرف آباد وقلعه دختر در این برنامه مشارکت داشتند 

 روز جهانی منع کار کودک - به تدبیر شهرداری کرمان وسازمانهای غیردولتی در پارک مادر با حضور 120 کودک برگزار شد و گروههای غیردولتی هرکدام یک برنامه جذاب را درغرفه ها شامل گریم توزیع خوراک وموسیقی داشتند . ابتدا برنامه با موسیقی وطنز در سالن بسطامی برگزارشد وسپس برنامه های خاص هرگروه در فضای باز ادامه یافت . انجمن دوستداران کودک همراه با گروه توسکا به سرپرستی آقای فرشاد رفیعی بازی های محله ای در فضای پارک باحضور سایر کودکان وخانواده ها برگزار کردند