فعالیت های انجمن دوستداران کودک کرمان در شرایط کرونا

فعالیت های انجمن دوستداران کودک کرمان در شرایط کرونا

انجمن دوستداران کودک کرمان در شرایط شیوع بیماری کوید-19، صدو پنجاه خانواده را تحت پوشش قرار داده است. از فعالیت های این انجمن در این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

انجمن دوستداران کودک کرمان در شرایط شیوع بیماری کوید-19، صدو پنجاه خانواده را تحت پوشش قرار داده است. از فعالیت های این انجمن در این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:  تماس با والدین کودکان وکودکان تحت پوشش مرکز کودک مشتاق 360 کودک در جهت حمایت روانی.. شناسایی کودکانی که نان آور اصلی خانواده بوده اند و بیکار شده‌اند شناسایی خانواده هایی که نان آور اصلی شان زن بوده وبه فروش هنگام عید امیدوار بوده اند آماده کردن بسته های خوراکی وپرداخت نقدی به 150 خانواده حضور در گروههایی که به روشهای مختلف در سطح محله ای اطلاع رسانی می کنن