طرح سواد آموزی عاطفی اجتماعی مادر –کودک

طرح سواد آموزی عاطفی اجتماعی مادر –کودک

سواد عاطفی اجتماعی همان توانایی بیان، درک احساسات و خواندن در مورد احساسات و شرایطی رواني است که بدون نیاز به تقلید و دیکته شدن بدست می‌آید. طرح‌های انجمن دوستداران کودک کرمان که عموما برای کودکان آسیب پذیر، بازمانده ازتحصیل و یا «رمیده» از تحصیل اجرا می‌شوند. همراهی مادر کودک جزیی اساسی از اهداف آموزشی به شمار می‌رود. سواد عاطفی می تواند به کودکان کمک کند که درگیر یادگیری شوند و حضور مادرشان به شوق بیشتر در جهت یادگیری کمک می کند.

طرح‌های انجمن دوستداران کودک کرمان که عموما برای کودکان آسیب پذیر، بازمانده ازتحصیل و یا «رمیده» از تحصیل اجرا می‌شوند. همراهی مادر کودک جزیی اساسی از اهداف آموزشی به شمار می‌رود. سواد عاطفی می تواند به کودکان کمک کند که درگیر یادگیری شوند و حضور مادرشان به شوق بیشتر در جهت یادگیری کمک می کند. تجربیات حاصل از یک دوره 16 ساله در مهد سبزومرکز دوستداران کودک مشتاق نشان داده است که تفاوتی اساسی بین کودکان و نوجوانانی که همراهی خانواده را دربرنامه‌های کودک محور انجمن داشته‌اند وکودکانی که خانواده آنها را تنها گذاشته وجود دارد. کودکان خردسال تاحد زیادی تحت تاثیرمردم ومحیط اطراف خود هستند. درسالهای ابتدایی زندگی دانسته های مرتبط با طبقه ، نژاد ، جنسیت و موفقیت شکل می‌گیرد و کودکان این دانسته ها را درباره خودشان و دیگران درونی می کنند. آنها نقش آن را بازی می‌کنند و درزندگی به کار می‌برند، حال اگر بزرگسالان بتوانید راهنمایی‌ها‌ی مراقبانه خود را بهبود دهند و به عبارت دیگر سواد این مراقبت را بیاموزند می توانند کمک کنند که دایره لغت، توان شناسایی وگفتگو در باره احساس و نشانه‌های بدن را توسعه يابد. اگر این همراهی به خوبی انجام شود هم بزرگسال و هم کودک همدلی خوبی به دست می آورند و درعین حال خویشتن داری مناسب سن خود را می‌آموزند‌ هدف انجمن از اجراي اين طرح ها جلب همراهی مراقبانه مادران ازفرزندان و رشد همدلی و خویشتن داری و آموزش خوانش عاطفی هر دو گروه است. هدف اين طرح به طور مستقيم شامل مادران مهاجر، مادران کودکان بازمانده از تحصیل به همراه کودکانشان است. اين طرح با حضور 50 نفر شركت كننده در مركز دوستدار كودك مشتاق اجرا مي‌شود. در اين طرح با اجراي برنامه هاي مختلف از جمله دعوت از مادران در دوره سواد آموزی برای یادگیری سواد مقدماتي، برگزاری کارگاه‌های قصه گویی، برگزاری کارگاه بازی مادر وکودک، شناخت احساس و بیان احساس و نیاز، برگزاری دوره بهداشت نوزاد و مادر باردار، مراقبت عاطفی در ابتدای دوره بارداری و آموزش تغذیه سالم با استفاده از مواد نسبتا ارزان در بازار است هدف از اجرا اين برنامه جلب همراهي مادر در برنامه سواد آموزي، بهبود وضعیت بهداشتی خانواده و آموزش شیوه‌های گفتگو با کودک و خانواده است.