کارگاه باز آفرینی پیمان نامه حقوق کودک

کارگاه باز آفرینی پیمان نامه حقوق کودک

بر پایه وضعیت کودکان در شرایط دشوار مبتنی بر تجربه زیسته شرکت کنندگان کارگاه آموزشی تحت عنوان «باز آفرینی پیمان نامه حقوق کودک» برای درک بهتر پیمان نامه و تغییرات آن و متناسب سازی آن طراحی شد. اين كارگاه براساس شرایط حضوری يا مجازي شركت كنندگان برگزار می شود. شرکت کنندگان با توافق بر سه اصل اساسی برای همراهی با کودکان یعنی: رازداری، همدلی و شنیدن فعال بر پایه تجربه زیسته خود، فرصت می‌یابند که پیش نویس پیمان نامه ای را براساس نیازها وخواسته های کودکان مذکور تدوین نمایند .

در زمان حاضر در بسیاری از جوامع به دلیل ساختارهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بخش مهمی از نیازها و خواسته‌های کودکان برآورده نمی‌شود و پدیده ای به نام «کودکان در شرایط دشوار » در مقیاس میلیونی پدید آمده است، کودکانی که به درجات گوناگون حق بقا، حق رشد، امنیت وحق مشارکت آنان درخطر است . پیمان نامه حقوق کودک هر انسان زیر 18 ساله ر ا "کودک" محسوب می کند و براین باور است که افراد کمتر از 18 سال به دلیل آنکه هنوز درحال طی کردن مراحل رشد عاطفی – عقلی خود هستند قادر به دفاع ازحقوق خود نمی باشند. بر همین مبنی در سال 1367پس از یک دهه گفتگو درسازمان ملل یک پیمان مشترک متولد شد که 191 کشور از 193 کشور عضو سازمان ملل آن را امضا کردند . برای اینکه توافق این کشورها بدست آید بدیهی است که دوستداران کودک به کف مطالبات رضایت دادند . جمهوری اسلامی ایران نیز درسال 1373 به طور مشروط پیمان نامه را پذیرفت و مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که زیر نظر وزارت دادگستری است درحال حاضر نظارت برا جرای آن برعهده دارد. از آنجا که تدوین پیمان نامه بر پایه حقوق طبیعی انسان و نیازها و خواسته های او تدوین شده است ، این امکان وجود دارد که هر کس در بستر زمانی و مکانی که زیست می‌کند متناسب با نیازها و خواسته های کودکان اطرافش یک بار دیگر پیمان نامه را بازنگری کند. این فرآیند است که آن را «باز آفرینی » مي نامم.