دنيازاد

دنيازاد

دنيا‌زاد طرح تربیت آموزشگران سوادآموزی عاطفی – اجتماعی در مركز دوستدار كودك مشتاق است. هدف از اجراي اين طرح آن است كه هر فرد باسواد بتواند فرد دیگری درفضای یادگیری عاطفی - اجتماعی را باسواد کند. اين طرح با 30 نفر از دختران 15 سال به بالا آغاز به كار كرده است. برنامه اين طرح 60 ساعت آموزش همراه با كارورزي است.

هدف از اجراي طرح دنيازاد سواد آموزي به زبان فارسي، شناخت اهداف رشدی عاطفی – اجتماعی ، سواد آموزی سلامت ، توانايي قصه گویی و بازی برای کیفیت بخشی به زبان آموزی ، توانايي ارتباط موثر درخانواده رابطه کودک – خانواده وکودک –نوجوان و یادگیری روشهای یاریگری درمواقع خطر است. براي رسيدن به اهداف ياد شده، فعاليت هاي گوناگوني طراحي شده است ازجمله آموزش زبان آموزی براي يادگيري توانايي خواندن و نوشتن به زبان فارسي و همچين برگزاری کارگاه آموزشي است. كارگاهي اين طرح شامل بیان احساس(چالشهای رفتاری ورشد کودک)، بازآفرینی پیمان نامه حق کودک ،کارگاه بهداشت وتغذیه، کارگاه قصه و بازی کارگاه ارتباط موثر وتاب آوری هستند. در كنار برگزاري كارگاه چشنواره هاي مختلفي نيز برگزار مي شود. جشنواره هايي قصه و بازي همراه با مادران و جشنواره غذا از محبوب ترين برنامه هاي اين دوره هستند