كارگاه مسائله يابي مشاركتي براي جمعيت طلوع بي نشانه هاي كريمان

كارگاه مسائله يابي مشاركتي براي جمعيت طلوع بي نشانه هاي كريمان

كارگاه مسائله يابي مشاركتي براي جمعيت طلوع بي نشانه هاي كريمان جمعه مورخ بيست و دوم مرداد 95 در مركز دوستدار كودك مشتاق برگزار شد

 جمعه ۹۵.۵.۲۲ از ساعت ۹ صبح تا۱۳ در مرکز دوستدار کودک مشتاق ،با حضور۲۴ نفر از اعضاء: جمعیت" طلوع بی نشانه هاي  کریمان"، یک کارگاه مساله یابی مشارکتی که نوعی پژوهش عملی است ،برگزاری شد  تسهیلگری این جلسه را سیامک زندرضوی با همکاری خانم لیلی یحیی زاده برعهده داشتند.