آموزش با كيفيت

آموزش با كيفيت

پاورپينت ارائه شده در دانشگاه باهنر به مناسب روز جهاني منع كار كودكان در تاريخ بيست و سوم خرداد 95 به همت انجمن‌علمی علوم اجتماعی (دانشجویی )و خیریه بچه های آفتاب مراسمی 

تجربه ده ساله انجمن دوستداران کودک کرمان و مرکز دوستدار کودک مشتاق در این تقابل با تاکید بر آموزش با کیفیت ،گزارش شده است.

دانلود