فارسي آموز كلاس ما

فارسي آموز كلاس ما

اين درسنامه با كمك همه بچه هاي سال سوم در سال 90 تهيه شده است و تلاش گرديده كه با كمال امانت داري در اين مجموعه نقل شود

براي آشنايي با محتواي كلاس هاي فارسي آموز مركز دوستدار كودك مشتاق متن اين كتاب را كه به طورمحدود دراين مركز منتشر شده است مطالعه كنيد.

دانلود